Darreres novetats:

 

Normativa FHE

 

 

 

 

Us presentem aquí un petit recull de la normativa que afecta o regula als Funcionaris d'Habilitació estatal:

 

  • Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (Disposició Adicional Segona). Veure aquí (link is external)

 

  • Reial Decret 834/2003, de 27 de juny, per el que es modifica la normativa reguladora dels sistemes de sel·lecció i provisió dels llocs de treball reservats a Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter estatal. veure aquí (link is external)

 

  • Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, per el que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.  Veure aquí (link is external)

 

  • Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal. Veure aquí (link is external).

 

  • APU 450-08, de 31 de gener per on s'aproven les titulacions acadèmiques i programes mínims requerits per a l'accés a les subescales en la que s'estructura l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Veure aquí (link is external).

 

  • APU 3805-08, de 26 de desembre, per la que es modifica l'Ordre APU/450/2008, de 31 de gener, per on s'aproven les titulacions acadèmiques i programes mínims requerits per a l'accés a les subescales en la que s'estructura l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.  Veure aquí (link is external).

 

  • Decret 195/2008, de 7 d'ocutbre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. Veure aquí (link is external).

 

  • GAP/3446/2008, de 12 de novembre, per la qual s'aprova i es fa públic el temari per a les proves selectives que es realitzin a Catalunya per a l'accés a les subescales de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Veure aquí (link is external).

© CSITAL Girona [C/Joan Maragall 19

entl, 1-A

] [Telèfon: +34 972 20 36 31] [cositalgirona@gmail.com] [Avís Legal] [Política de privadesa ]